prof. dr hab. Andrzej Chwalba

KONTAKT:  andrzej.chwalba@gmail.com

 

Profesor historii, badacz historii społecznej, kulturowej i politycznej XIX -XXI wieku, relacji polsko-rosyjskich, dziejów Krakowa i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Aktualne i przyszłe badania: historia społeczna i antropologiczna I i II wojny światowej. W ramach historii środowiskowej /ekohistorii/ praca nad tematem: Historia rzeki Wisły.

Członek kilkunastu rad naukowych komitetów naukowych, instytucji społecznych i kulturalnych , rad muzealnych, krajowych i zagranicznych. Obecnie m.in wiceprezes ZG PTH, wiceprezes Kopca Kościuszki, członek kolegium naukowego MCK, Muzeum Historii Polski, Muzeum II wojny światowej, członek SKOZK; członek kilku rad naukowych redakcji czasopism.

Autor ponad 20 książek autorskich i współautor kilku. Jego książki wydawane są w Niemczech (Polen und der Osten, Frankfurt am Main 2005 oraz Kurze Geschichte der Dritten Republik Polen 1989 bis 2005, Wiesbaden 2010), Czechach (Polsko 1989-2008 Dejiny soucasnosti, Brno 2009), Chorwacji (Poljska nakon komunizma (1989-2011), Zagreb 2011) i Bułgarii (Istrotrija na Trietaja Polska Republika, 2012).

Dydaktyka w roku akademickim 2013/2014

W roku akadmickim 2013-2014 prof. dr hab. Andrzej Chwalba prowadzi seminarium magisterskie i doktoranckie z zakresu historii społecznej Polski w XIX - XX w. oraz zajęcia dotyczące doświadczenia I i II wojny światowej,
historii władzy, współczesnych stosunków międzynarodowych.

Ważniejsze publikacje

Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914-1918

Dwudziesty wiek wybuchł w 1914 roku w Sarajewie.
Od wielu lat historycy przekonują, że druga wojna światowa była tylko dogrywką pierwszej. Nie da się zrozumieć nie tylko dziejów drugiej wojny światowej, ale i całej współczesnej historii Europy i świata bez znajomości Wielkiej Wojny – praprzyczyny wszystkich najważniejszych zjawisk naszych czasów. Na polach bitew pojawiły się wtedy mordercze wynalazki i technologie, a w okopach tej wojny dojrzewały idee systemów totalitarnych. W latach 1914-1918 na światową arenę wkroczyły Stany Zjednoczone i Japonia, a po zakończeniu wojny na mapie świata wyrosły nowe państwa, w tym Polska...

Historia powszechna. 1989-2011

Książka omawia nową syntezę dziejów świata w ostatnich dwóch dekadach: dzieje polityczne po 1989 roku, problemy demograficzne, zmianę klimatu, choroby cywilizacyjne i kulturę konsumpcyjną.

Collegium Maius

Książka prof. Andrzeja Chwalby Collegium Maius inauguruje cykl monografii obiektów zabytkowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, uświętniających zbliżający się jubileusz 650-lecia uniwersytetu.

Nie ufam własnej pamięci. O tajemnicach Krakowa, carskiej i sowieckiej Rosji i nie tylko... Rozmowy z Andrzejem Chwalbą

Zamieszczone w tomie teksty dotyczą Krakowa, carskiej i sowieckiej Rosji oraz PRL-u, ale nie tylko. Stale przewija się w nich - stanowiąc niejako motyw przewodni książki - fenomen pamięci, która jest podatna na sugestie, płata figle, zaskakuje, deformuje rzeczywistość i w efekcie... utrudnia życie świadkom historii i historykom.

III Rzeczpospolita. Raport specjalny

Historyczny obraz dziejów III RP: od Okrągłego stołu, poprzez przemiany gospodarcze i cywilizacyjne, aż do wejścia Polski do struktur NATO i UE. Książka, która dzięki historycznemu spojrzeniu może pomóc zrozumieć zawiłości polskiej sceny politycznej i doświadczenia całego społeczeństwa.

Historia powszechna. Wiek XIX

Odważne spojrzenie na wiek XIX z perspektywy Europejczyków i mieszkańców innych części świata. Omawia szerokie spektrum przemian cywilizacyjnych, procesów społecznych i wydarzeń politycznych.

Dzieje Krakowa tom 6. Kraków w latach 1945-1989

Szósty i ostatni tom wielkiej monografii dziejów królewskiego miasta. Konstrukcja książki została zbudowana na osi triady: cywilizacja - polityka - kultura. Całość rozpoczynają rozdziały poświęcone krakowskiej cywilizacji, codzienności i prywatności. Rozwinięcie stanowi krakowska polityka i życie publiczne, krakowskie "polityczne miesiące". Tom kończy część dotycząca kultury wysokiej, a w niej relacje między władzą a twórcami. Nie brakuje tu wizerunków najbardziej znanych krakowskich twórców.

Historia Polski 1795-1918

Książka prof. Andrzeja Chwalby to napisany żywym, klarownym językiem intrygujący esej o Polsce i Polakach w XIX wieku. Autor porusza się po obszarach słabo dotąd przez historyków spenetrowanych, jak historia mentalności i obyczaju, zaskakując interdyscyplinarną wiedzą, zawierającą elementy psychologii, demografii, geografii, socjologii, nauk społecznych i zagadnień z zakresu kultury.

Polacy w służbie Moskali

Książka jest poświęcona problematyce polityki rusyfikacyjnej na ziemiach polskich po powstaniu styczniowym, a także kwestiom stosunku opinii publicznej do służby w instytucjach rządowych zaborcy rosyjskiego i do ludzi pełniących tę służbę.

Imperium korupcji. Korupcja w Rosji i Królestwie Polskim w latach 1861–1917

Czym była korupcja w Rosji, jakie przybrała społeczne i terytorialne rozmiary, czy była aberracją, czy też norm społeczną i moralną (i dla kogo) – oto podstawowe pytania książki. Z nimi ściśle są związane zagadnienia bardziej szczegółowe: w jakim stopniu korupcja wpływała na życie ekonomiczne, jakie spełniała funkcje w zależności od zmieniających się układów społecznych. Trudno nie zapytać o postawę carów i rodziny cesarskiej wobec problemu, o przedsiębrane środki do walki z korupcją, o jej technikę i etykę, o źródła i przejawy. Szukanie odpowiedzi na te pytania siłą rzeczy prowadziło do kolejnego, ważnego zagadnienia: czy korupcja przyspieszyła rok 1905 oraz 1917, czy też może oddaliła, czy w ogóle miała jakikolwiek związek z kresem panowania dynastii Romanowów? (Ze wstępu)

Sacrum i rewolucja. Socjaliści polscy wobec praktyk i symboli religijnych (1870-1918)

Ruch socjalistyczny działający na ziemiach polskich przed 1918 r. gromadził w swych szeregach wierzących i niewierzących.. Ci pierwsi stanowili większość, a należeil tu głównie robotnicy, rzemieślnicy i chłopi. Niewierzącymi byli najczęściej inteligenci. Niezaleźnie od przekonań światopoglądowych polscy socjaliści, z wyjatkiem członków SDKPiL, w swej działalności chętnie posługiwali się religijnymi (oraz patriotycznymi) symbolami, obrzędami i retoryką. Czy była to charakterystyczna polska specyfika niespotykana w innych krajach? Jak wyglądały w praktyce wzajemne relacje sacrum i polityki? Czy rodziły konflikty, a jeśli tak, to jakie były ich konsekwencje społeczne, ideologiczne i polityczne? Na te i inne pytania odpowiada ta książka.

Józef Piłsudski historyk wojskowości

„… kiedy i w jakich okolicznościach Piłsudski rozpoczął badania naukowe i publikowanie ich wyników? Jak pojmował rolę historyka? Co charakteryzowało jego myśl historyczną… Jak jego poglądy metodologiczne i historiozoficzne miały się do ówczesnych prądów europejskich? Czy jego wyniki studiów badawczych należą tylko do przeszłości czy też wywołują jeszcze zainteresowanie historyków?

Przypadająca w 2007 roku 140 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego dodatkowo skłania do szukania odpowiedzi na te i inne jeszcze pytania.

Dyżur

Ms Teams

poniedzialek 16.30-17.30