dr Stanisław Witecki

KONTAKT: stanislaw.witecki@gmail.com

 

Jestem asystentem w Zakładzie Antropologii Historycznej. Pod opieką naukową prof. dr hab. Andrzeja Chwalby przygotowałem pracę pt. „Kościół Katolicki jako kanał międzystanowego przekazu kulturowego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w czasach stanisławowskich". W swoich badaniach korzystałem ze wsparcia finansowego MNiSW w ramach programu „Diamentowy Grant".

W 2015 roku ukończyłem studia historyczne w ramach MISH UJ. Obroniłem pracę magisterską pt. Księgozbiory w kulturze książki plebanów diecezji płockiej w czasach biskupa Michała Jerzego Poniatowskiego.

Zainteresowania badawcze

Zajmuję się traktowaną w szeroki, antropologiczny sposób kulturą osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej. Aktualnie szczególną uwagę zwracam na problem społecznego zasięgu idei (głównie oświecenia katolickiego), relacji między kulturą ludową a elitarną oraz rolą duchowieństwa katolickiego w przekazywaniu treści kulturowych. W swoich badaniach podejmowałem również kwestie racjonalności magii oraz realizacji kulturowych norm płciowych i seksualnych na wsi i w małym mieście.

Publikacje

Witecki S., Obraz idei unii lubelskiej w utworach literackich z lat 1560-1569 w: Nowożytnicze Zeszyty Historyczne t. 2: „Unia lubelska i co dalej?, pod red. M. Maciuk, S. Witecki, Kraków 2010, s. 207-220.

Witecki S., Jako parszywa owca innych zarażająca aby wygnana była, cudzołóstwo w osiemnastowiecznej wsi małopolskiej – interpretacja kulturowa w: Rocznik Antropologii Historii, nr 1-2, 2011, s. 157-172.

Witecki S., A jednak Babel, w: Futuronauta, UJ Cittru, Kraków 2012, s. 37-43.

Witecki S., One Decapitation, Three Meanings: Social Diversity in Understanding the Function of Punishment in: The Letter of the Law: Contemprorary Debates on Language, Dignity and the Punished Body, ed. by. Rachel Franks and Janice Robertson, Inter-Disciplinary Press, Oxford, United Kingdom 2014, s. 65-83

Witecki S., Gaining the Reputation of a Witch (an "Other"): Explanation of the Social Game, in: Experiencing Otherness. Multidisciplinary perspectives, ed. by. Hassan Bashir and Susmita Roy, Inter-Disciplinary Press, Oxford, United Kingdom 2014, s. 45-58

Witecki S., Definicje w praktyce przekładu międzykulturowego. Studium przypadku i propozycja metodologiczna, "Inter Artes", R. 1, 2014, s. 87-100

Wszystkie teksty dostępne na stronie https://jagiellonian.academia.edu/Stanis%C5%82awWitecki

Wystąpienia na konferencjach

Referat pt. Obraz idei unii lubelskiej w utworach literackich z lat 1560-1569 wygłoszony w trakcie: II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej Historyków Nowożytników pt. „Unia Lubelska i co dalej?", która odbyła się w Krakowie w dniach  16– 18 XI 2009.

Referat pt. Jako parszywa owca innych zarażająca aby wygnana była, cudzołóstwo w osiemnastowiecznej wsi małopolskiej – interpretacja kulturowa. Wygłoszony w trakcie konferencji pt. „Między normą a transgresją, historia seksualności w perspektywie interdyscyplinarnej", która odbyła się w Krakowie w dniach 25-26 X 2010 r.

Referat pod tytułem: „Od darwinizmu społecznego do memetyki – ewolucjonizm kulturowy w pracy historyka" wygłoszony na XX Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów, który odbył się w dniach 11-14 kwietnia 2012 roku w Katowicach.

Referat pod tytułem „Fetysz papieru, czy pasożytnictwo drukarzy, czyli polskie naukowe czasopisma historyczne w Internecie", wygłoszony na IV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej Historia w Mediach, która odbyła się w dniach 30-31 maja 2012 roku w Krakowie.

Referat pod tytułem, Rytualne przywrócenie „naturalnego" (XVII wiecznego) porządku płci", wygłoszony na Ogólnopolskiej Studencko-doktoranckiej Konferencji Naukowej Pogranicza Płci, która odbyła się w dniach 19-20 listopada 2012 roku w Katowicach.

Referat pod tytułem, Działania kleru unickiego a stosunek do czarów osiemnastowiecznych mieszkańców Klucza Muszyńskiego. Pytanie o rolę kościoła w międzystanowym przekazie kulturowym. Wygłoszony na V Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej Historyków Nowożytników pod tytułem: Religia w epoce nowożytnej XVI- XVIII w. Polityka-Społeczeństwo-Kultura, która odbyła się w dniach 29-30 listopada 2012 roku, w Krakowie.

Referat pod tytułem, Językowy obraz świata jako metoda historii antropologicznej, wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Stare i Nowe. Oryginalność w działalności naukowej i artystycznej, która odbyła się w dniach 27-28 maja 2013 roku w Lublinie.

Referat pod tytułem, As a Mangy Sheep Infecting Others Shall Be Exiled: Adultery in EighteenthCentury Lesser Poland Village - the Cultural Interpretation, wygłoszony w trakcie Eighth International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, która odbyła się w Pradze, w Republice Czeskiej, w dniach 30.07-01.08 2013

Referat pod tytułem One Decapitation, Three Meanings: Social Diversity in Understanding the Function of Punishment, wygłoszony w trakcie 3th Global Conference, Reframing Punishment. Opportunities and Problems, która odbyła się w Mansfield College, Oxford, United Kingdom, w dniach 01-03.09.2013

Referat pod tytułem Gaining the Reputation of a Witch (an "Other"): Explanation of the Social Game, wygłoszony w trakcie  5th Global Conference, Strangers, Aliens & Foreigners, która odbyła się w Mansfield College, Oxford, United Kingdom, w dniach 05-07.09.2013

Referat pod tytułem Inercja kultury książki na prowincji rzeczpospolitej. Próba wyjaśnienia przyczyn ograniczonej reakcji kleru parafialnego na oświeceniowe reformy biskupów w osiemnastym wieku, wygłoszony na XII Studencko-doktorancka Interdyscyplinarna Sesji Humanistycznej „Stare / nowe. Oblicza zmiany", która odbyła się w dniach 26–28 marca 2015 w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

Referat pod tytułem The inter-estate cultural content transmission in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the late XVIII century. Methodological proposition, wygłoszony w trakcie 14th International Congress for Eighteenth-Century Studies zorganizowanej przez International Society for Eighteenth-Century Studies, która odbyła się 27-31.07.2015 w Rotterdam, Kingdom of Netherlands

Referat pod tytułem Środki I metody międzystanowego przekazu kulturowego w Kościele katolickim doby Stanisławowskiej, wygłoszony w trakcie krajowej doktoranckiej konferencji "Wiedza i wyobraźnia w epoce staropolskiej", która odbyła się 19.11.2015 we Wrocławiu.

Dyżury i kontakt

Dyżury

Ms Teams

czwartek 17.00-19.00

E-mail

stanislaw.witecki@gmail.com