Pracownicy Zakładu Antropologii Historycznej

Pracami Zakładu kieruje prof. dr hab. Andrzej Chwalba, którego zainteresowania badawcze obejmują, między innymi, stosunek socjalizmu do religii i kościołów, historię korupcji w Rosji, Prusach i Austrii oraz historię Krakowa. Grono pracowników Zakładu tworzą ponadto: dr hab. Tadeusz Czekalski, który prowadzi badania nad przemianami społecznymi w Grecji w latach 1923–1940, zmianami społeczno-obyczajowymi na Bałkanach i w Polsce w XX wieku, a także nad historią kulinarną; dr hab. Barbara Klich-Kluczewska zajmuje się historią życia prywatnego i życia codziennego, dziejami społecznymi Polski, ze szczególnym uwzględnieniem PRL-u, źródłami alternatywnymi (film oraz źródła mówione) w warsztacie historyka, przemianami sfery tabu w rzeczywistości kulturowej Europy Środkowo-Wschodniej; dr Rafał Szmytka, specjalista z zakresu historii Niderlandów w epoce nowożytnej i XVI-wiecznej ikonografii historycznej, bada także wybrane zagadnienia w literaturze staropolskiej i historii miasta; dr Marcin Jarząbek realizuje swoje zainteresowania badawcze w różnych aspektach antropologii historycznej, jak historia mówiona i pamięć zbiorowa, w czerwcy 2014 r. obronił rozprawę doktorską na temat pamięci weteranów I wojny światowej w Czechosłowacji i w Polsce w okresie międzywojennym.


Pracownicy Zakładu są aktywni w międzynarodowym życiu naukowym, a ich książki zdobywały liczne nagrody i wyróżnienia, między innymi: KLIO, Srebrna NIKE, Nagrodę „O pióro Fredry" (2004), Atena (2005), Krakowska Książka Miesiąca, Nagroda Historyczna „Polityki" (dwukrotnie indywidualna, I miejsce), Nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki.