O Zakładzie

Zakład Antropologii Historycznej jest jedną z młodszych jednostek w Instytucie Historii UJ i jednocześnie jedną z prężniej rozwijających się. Głównymi kierunkami badawczymi Zakładu są zagadnienia związane z szeroko pojętą historią społeczno-kulturową, w tym historią życia codziennego i prywatności. Szczególny nacisk kładziony jest na perspektywę mikrohistoryczną, historię mówioną, badania pamięci oraz historię wizualną.

Oprócz prowadzenia badań korzystajacych z pełnej gamy metodologii wymienionych subdyscyplin Zakład oferuje studentom Instytutu Historii odrębną specjalność zawodową (na studiach I stopnia) oraz specjalizację (na studiach II stopnia) - antropologię historyczną.

Osoby, które decydują się na jej wybór, poprzez realiazację kursów z historii społeczno-kulturowej, zdobywają kompetencje przydatne w różnych dziedzinach obecności historii w sferze publicznej: w instytucjach zajmujących się ochroną i zarządzaniem dziedzictwem narodowym, w placówkach naukowo-badawczych, muzeach, czy wydawnictwach.