Praktyki studenckie dla specjalizacji antropologia historyczna (studia I stopnia)

1. Wymiar: 100 godz.

2. Celem praktyk jest zdobycie przez studentów wiedzy oraz praktycznych umiejętności związanych z działaniem instytucji kultury, prowadzeniem projektów edukacyjnych, kulturalnych oraz aktywnością związaną z propagowaniem dziedzictwa narodowego.

3. Kontrola

Po zakończeniu osoba odpowiedzialna z ramienia instytucji za przebieg praktyki, zobligowana jest do wypełnienia dziennika praktyk lub  wystawienia zaświadczenia, w którym wyszczególniony zostanie zakres realizowanych w ramach praktyki czynności.

4. Praktyki mogą być realizowane w kilku instytucjach

5. Wymagana dokumentacja:

- skierowanie na praktyki ( podpisany przez kierownika specjalności)
- zaświadczenie o odbyciu praktyk lub dziennik praktyk
- Jeżeli Instytut Historii nie podpisał porozumienia o współpracy z instytucją, w której mają odbywać się praktyki wymagane jest podpisanie umowy o  praktykach, które z ramienia Instytutu Historii podpisuje Dyrektor IH UJ, po wcześniejszym zaparafowaniu przez kierownika specjalności  (formularz umowy dostępny po zalogowaniu)

6. Studenci realizują praktyki przede wszystkim w instytucjach muzealnych, wydawniczych, instytucjach kultury oraz bibliotekach.

Instytut Historii UJ podpisał umowy stałe o realizacji praktyk w następujących instytucjach:
Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

Przykłady innych instytucji, w których realizowane były praktyki;

Muzea:
Muzeum Historycznym miasta Krakowa. Oddział „Fabryka Emalii Oskara Schindlera"
Muzeum Historycznym miasta Krakowa. Oddział „Ulica Pomorska"
Muzeum Historycznym miasta Krakowa. Oddział „Kamienica Hipolitów"
Muzeum Lotnictwa w Krakowie

Instytucje edukacyjne:
Biuro Edukacji Publicznej Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie

Biblioteki:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Inne:
Małopolski Instytut Kultury, wydawnictwa, instytucje o charakterze lokalnym etc.

Pliki do pobrania

Skierowanie na praktyki - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!

Umowa o organizację praktyk - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!